Artikel

Digitale teknologier understøtter undervisningen, men er også en barriere for læring

09-09-2020
Artikel Ungdomsuddannelse

Digitale teknologier kan understøtte det faglige indhold og formål med undervisningen, men de kan også distrahere eleverne og udgøre en barriere for læring. Det viser en undersøgelse af lærernes brug af digitale teknologier i undervisningen på ungdomsuddannelserne gennemført umiddelbart før nedlukningen i marts 2020.

Hvilke pædagogiske og didaktiske overvejelser gør lærerne sig, når de inddrager – eller fravælger – digitale teknologier i undervisningen? Det var spørgsmålet, da EVA i februar 2020 undersøgte lærernes brug af digitale teknologier i undervisningen på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Skæbnen ville imidlertid, at COVID-19 umiddelbart efter dataindsamlingen sendte det samlede uddannelsessystem ud i et gigantisk digitalt eksperiment. Brugen af digitale teknologier blev med ét slag hverdag for alle lærere på ungdomsuddannelserne, hvilket samtidig satte såvel formålet med undersøgelsen som de netop indsamlede data i et nyt og meget anderledes perspektiv. Derfor gentages spørgeskemaundersøgelsen i februar 2021 med henblik på at belyse, hvilken betydning perioden har haft for lærernes anvendelse af digitale teknologier i undervisningen. Den endelige rapport forventes offentliggjort i sommeren 2021.

I notatet ”Digitale teknologier i undervisningen på ungdomsuddannelserne” præsenterer EVA imidlertid den del af undersøgelsesresultaterne, som omhandler de overvejelser, lærerne gjorde sig, når de overvejede at inddrage digitale teknologier i undervisningen før COVID-19 tvang uddannelserne til at lukke for fysisk fremmøde.

Anne Katrine Kamstrup, seniorkonsulent hos EVA og projektleder på undersøgelsen, fortæller om tankerne bag notatet:

”Udviklingen i lærernes brug af digitale teknologier er gået stærkt, siden vi interviewede lærerne i februar, men de pædagogiske og didaktiske overvejelser er ikke blevet mindre relevante - tværtimod. Notatet giver nogle gode eksempler på, hvilke overvejelser det er vigtigt at gøre sig, når man som lærer inddrager digitale teknologier i undervisningen – og det gælder både i den almindelige undervisning og i fjernundervisning.”

Digitale teknologier kan understøtte det faglige indhold

Undersøgelsen viser, at lærerne inddrager digitale teknologier i undervisningen, når de vurderer at det kan understøtte det faglige indhold og mål med undervisningen, eller når det er hensigtsmæssigt i forhold til den undervisningsmetode, de gør brug af. Fx fremhæver lærerne, at arbejdet med en blog eller en hjemmeside, kan være et vigtigt middel til at styrke skriftlighed, mens andre digitale teknologier kan være medvirkende til, at flere elever kommer på banen i undervisningen.

”Fælles online dokumenter på tavlen kan fx give mulighed for, at elever kan deltage aktivt i undervisningen, uden at de behøver at række hånden op og være centrum for klassens opmærksomhed. På den måde kan der kan skabes et trygt digitalt læringsrum for de elever, som er mindre tilbøjelige til at gøre sig bemærket i undervisningen,” forklarer Anne Katrine Kamstrup.

Distraktioner og en barriere for læring

Det er dog ikke alle digitale teknologier, som bidrager positivt til elevernes læring. Faktisk risikerer nogle at udgøre en decideret barriere for læringen. Lærerne i undersøgelsen fortæller således, at de i nogle tilfælde vælger helt at fratage eleverne muligheden for at bruge visse digitale teknologier i undervisningen. Det kan fx være regneprogrammer, stavekontrol eller oversættelsesprogrammer, som retter elevernes fejl, uden de får mulighed for at reflektere over fejlen.

På samme måde oplever flere lærere, at digitale teknologier kan distrahere eleverne i undervisningen. Det sker især når eleverne skal bruge deres computere, smartphones eller tablets i undervisningen. Her kommer eleverne nemt til at fokusere deres opmærksomhed på apps og hjemmesider, såsom spil eller sociale medier, som ikke er en del af undervisningen. Lærerne vælger derfor nogle gange at få eleverne til at slukke deres skærme og underviser i stedet fælles på tavlen eller printer tekster til dem. Det kan give eleverne et bedre rum for fordybelse, fortæller flere lærere i undersøgelsen.  

”Lærernes overvejelser om til- og fravalg understreger en vigtig pointe om, at digitale teknologier først er meningsfulde i undervisningen, når lærerne har et pædagogisk og didaktisk formål med at inddrage dem. Det er altså op til lærerne at vurdere, om digitale teknologier kan bidrage til elevernes læring. Og lærerne skal naturligvis rustes til at kunne foretage den vurdering,” opsummerer Anne Katrine Kamstrup.

 

Om notatet

Analyserne i notatet er baseret på en spørgeskemaundersøgelse samt interview af lærere og ledere foretaget i perioden november 2019 til februar 2020.

I marts 2020 blev ungdomsuddannelserne imidlertid nedlukket pga. situationen med COVID-19, og hverdagen for elever og lærere var med ét markant anderledes. Eleverne var ikke længere at finde på skolen, men undervisningen skulle fortsat finde sted – i en periode udelukkende ved hjælp af digitale teknologier som Zoom, Skype, Google Docs osv. Alle lærere skulle nu pludselig forholde sig til anvendelsen af digitale teknologier i undervisningen.

Med notatet er det hensigten at give lærere og ledere på ungdomsuddannelserne inspiration til, hvilke pædagogiske og didaktiske overvejelser det kan være relevant at gøre sig i planlægningen af undervisning, hvor digitale teknologier anvendes. På grund af den ekstraordinære situation foranlediget af COVID-19, gentages spørgeskemaundersøgelsen i februar 2021 med henblik på at belyse, hvilken betydning perioden har haft for lærernes anvendelse af og tilgang til digitale teknologier i undervisningen. Den endelige rapport forventes offentliggjort i sommeren 2021.

Relateret indhold

Marie Seliger
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse