Artikel

Gymnasieelever er usikre på, hvad de bliver bedømt på, når de får karakterer

13-06-2016
Artikel Ungdomsuddannelse

Det er ikke tydeligt for eleverne i gymnasiet, hvad karakterer præcist er et udtryk for. Den manglende gennemsigtighed i lærernes bedømmelse gør, at eleverne ikke ved, hvad de vurderes på, og hvornår de vurderes. Det fremgår af en ny undersøgelse om karaktergivning i gymnasiet fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Karaktergivning i gymnasiet har afgørende betydning for elevers videre uddannelsesforløb. En ny undersøgelse fra EVA sætter spot på den interne karaktergivning på de gymnasiale uddannelser. Dvs. den karaktergivning, som sker i forbindelse med standpunktskarakterer, årskarakterer og løbende i forbindelse med afleveringer, test, fremlæggelser o.l.

I opgaven med at give karakterer skal den enkelte lærer selv omsætte de overordnede og abstrakte faglige mål og kompetencer, der udgør grundlaget for karaktergivning, til egen undervisning. Kompleksiteten i karaktergivningen resulterer i, at det bliver ugennemsigtigt for elever, hvad de bliver bedømt på og hvornår de bliver bedømt:   

”Manglende gennemsigtighed omkring hvornår elever bliver bedømt og ikke bedømt, kan efterlade elever i den tro, at de er under konstant bedømmelse og det kan betyde, at nogle elever får et ensidigt fokus på at markere det, de ved og i mindre grad på at forstå og lære det, de ikke ved” forklarer Camilla Hutters, områdechef for ungdomsuddannelserne hos EVA

3 karaktertilgange blandt elever

I undersøgelsen peger elever og lærere på tre typer af tilgange til karakterer blandt eleverne: den karakterorienterede, den karakterdistancerede og den interesseorienterede. 

Det varierer fra skole til skole og klasse til klasse, hvor meget karakterer fylder, men flere af eleverne i undersøgelsen oplever, at et stort karakterfokus blandt klassekammeraterne og i undervisningen kombineret med uklarhed om, hvad eleverne bliver bedømt og ikke bedømt på, kan munde ud i, at karakterer kommer til at fylde for meget. Det er ifølge undersøgelsen især elever, som ellers har en interesseorienteret tilgang, der oplever at blive presset i retning af enten en mere karakterfokuseret eller karakterdistanceret tilgang.

4 anbefalinger til at styrke læringskulturen i et gymnasium med karakterer

Ifølge lærerne og eleverne i undersøgelsen kan et stort karakterfokus have en række uhensigtsmæssige virkninger for elevernes tilgang til læring. Men karakterer og læring er ikke hinandens modsætninger, pointerer Camilla Hutters:

”Karakterer er et godt pejlemærke for eleverne om, hvordan de klarer sig i deres fag, men karakterer kan ikke stå alene i forhold til elevernes læring. Det skyldes, at karakterer ikke peger på, hvordan elever kan rykke sig læringsmæssigt. Derfor skal karakterer følges op af andre typer af feedback. De anbefalinger, vi kommer med i rapporten, handler netop om at styrke samspillet mellem læring og karakterer”.  

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på data fra tre forskellige datakilder: 30 kvalitative interviews, 15 af dem med lærere og 15 med elever, seks fokusgruppeinterviews, tre af dem med lærere og tre med elever, samt en spørgeskemaundersøgelse blandt rektorerne på de treårige gymnasiale uddannelser stx, htx og hhx.

EVA anbefaler

  1. At lærerne arbejder med at synliggøre bedømmelsesgrundlaget og bedømmelseskriterierne for eleverne, for at tydeliggøre, hvad de skal lære og hvornår de har lært det.
  2. At lærere og elever arbejder med at udvikle et fælles sprog omkring læring og andre feedbackformer, der ikke er centreret omkring karakterer, men som kan bruges i læringsdialogen omkring, hvordan eleverne skal lære og udvikle sig.
  3. At lærerne skaber en klarere adskillelse af ”øverum” og ”prøverum” i undervisningen.
  4. At der igangsættes systematiske forsøg på sektorniveau med udvikling og videndeling ift. at arbejde med de ovenstående anbefalinger.

Relateret indhold

En del af:

Karaktergivning

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse

Læs materialet bag artiklen