Artikel

Tre fagfolk om ny FGU: ”Vi skal passe på den tætte relation mellem elev og lærer”

09-08-2019
Artikel Ungdomsuddannelse

"Giv os tiden til at udvikle den nye skoleform med et helt nyt indhold og ny nationale målsætning. Træk ikke gulerødder op hele tiden for at se, om de er vokset," siger leder af ny FGU. Se tre bud på, hvad de nye FGU-skoler bør prioritere.

Vejlederen: ”Den nye FGU skal bevare de små, trygge miljøer”

Peter Schantz, centerchef for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Københavns Kommune, bl.a. med ansvar for at vejlede unge til ungdomsuddannelser og målgruppevurdere til FGU.

Hvad ser du af muligheder med den nye FGU?
"Det bliver lettere at skifte uddannelsesspor. Hvis en lærer på produktionsgrunduddannelsen på et køkkenværksted på FGU oplever, at en elev er dygtig til at samarbejde og trives med sit køkkenfag, kan læreren i dialog med vejledere foreslå, at eleven skifter til temaet Køkken på erhvervsgrunduddannelsen. På den måde forbliver eleven på FGU, men kan arbejde mere i dybden med mad og ernæring og fx bruge uddannelsen som springbræt til en ordinær erhvervsuddannelse på Hotel- og Restaurantskolen."

Hvad håber du, at den nye FGU tager med videre fra de tidligere forberedende forløb?
"Ud over den høje faglighed håber jeg, at nærheden og den tætte relation mellem lærere, skole og elever følger med. Hver gang, vi slår noget sammen og gør det større, er der en fare for at miste de små trygge miljøer. Tidligere ville en lærer eller vejleder kunne hjælpe en elev med praktiske ting, der er nødvendige for at komme i praktik, fx at indberette løn til SKAT eller bruge NemID. Den nærhed håber jeg, at de nye FGU’er bevarer. For et nært og inkluderende undervisningsmiljø er helt afgørende for at hjælpe de her unge videre."

Mit bedste råd til FGU-lederne:

Prioriter arbejdet med at skabe relationer og tillid mellem lærer og elev.
Overvej, hvordan lærerne bedst skaber det trygge miljø, der er afgørende for at hjælpe de unge videre."

Forstanderen: ”Vi kommer til at revolutionere didaktikken”

Ene Wolfsberg, forstander på FGU Syd- og Midtfyn (tidligere forstander på Sydfyns Erhvervsforskole)

Hvad er nyt i jeres arbejde fra august?
”Didaktikken bliver revolutioneret med et nyt fokus på en helhedsorienteret og praksisrelevant skoledag. Som dansklærer skal man nu arbejde dansk ind i elevens fagtema som fx mad og ernæring eller omsorg og sundhed, og omvendt skal fagtemaerne også rumme dansk og matematik. Det betyder, at lærerne skal arbejde tæt sammen i teams for at føre visionen om en sammenhængende og praksisrelateret skoledag ud i virkeligheden. Samtidigt bringer vi kompetencer fra både produktionsskoler og VUC sammen på de nye skoler, og det kan styrke undervisningen. Sidst, men ikke mindst skal den enkelte elevs uddannelsesplan danne grundlag for undervisningen.”

Hvad tager I med videre fra jeres hidtidige arbejde?
”Vi vil selvfølgelig bygge videre på mange års værdifuld erfaring. Vores skoler har velfungerende værksteder og materialer, og derfor underviser vi i de samme temaer som sidste år og er stadig opmærksomme på at tilbyde lærerpladser og praktik tæt på. Det betyder en tæt dialog med fx virksomheder i området. Men for mig er det vigtigste at bevare lærernes imponerende arbejde med at skabe en tæt og tillidsfuld relation til hver enkelt elev. Fx spiser vi morgenmad og frokost sammen her på skolen. Det giver lærere og elever mulighed for at se hinanden i øjnene uden for værksteder og undervisningslokaler og forpligte sig selv og hinanden på fællesskabet.”

Hvad mener du kan blive en udfordring i den nye FGU?
”Vores lærere skal arbejde på en helt ny måde, og det kræver først og fremmest, at vi som ledelse og personale har fælles viden og en koordineret forståelse af, at den nye didaktik og de nye linjer vil styrke vores mulighed for at give alle unge uddannelse og jobmuligheder. I næste omgang kræver det kompetenceudvikling af alle vores lærere. Pengene er sat af i 2019- 2020, men vi skal ville den nye didaktik og smøge ærmerne op for at lære den.”

Mit bedste råd til politikerne
"Giv os tiden til at udvikle den nye skoleform med et helt nyt indhold og ny national målsætning. Træk ikke gulerødder op hele tiden for at se, om de er vokset."

Fakta om FGU Syd- og Midtfyn

Ca. 400 unge fra Ærø, Langeland, Faaborg og Svendborg kan starte på en skole i enten Ringe, Svendborg eller Faaborg, hvis de målgruppevurderes til FGU til sommer. Tidligere lærere fra både VUC og Produktionsskolerne samles på de nye FGU-skoler. De tre spor AGU, EGU og PGU udbydes på alle tre skoler med forskellige faglige temaer i fagene på Produktionslinjen og EGU.

Den pædagogiske konsulent: "FGU-lærere skal tænke undervisningen ind i praksis og arbejde tværfagligt”

Ulla Nistrup, pædagogisk konsulent, der i samarbejde med professionshøjskolerne har udviklet de første kompetenceudviklingsforløb til lærerne på FGU

Hvad skal lærerne gøre anderledes end i deres hidtidige arbejde?
”Den helt store ændring er, at undervisningen skal være helhedsorienteret og praksisrelateret. Uanset om eleverne vælger AGU, EGU eller PGU skal det give mening at lære dansk og matematik. Derfor skal både lærere i almene fag og i faglige temaer som mad og ernæring tænke undervisningen om.

De skal se på, hvordan deres eget fag kan styrke elevernes udvikling i andre fag, og de skal planlægge undervisning sammen med kolleger med andre fagligheder og ressourcer.

Fra i år skal al undervisning desuden pege frem imod, at eleverne skal bestå en afsluttende prøve. Sådan har det ikke tidligere været for produktionsskoler.”

Hvad bliver den store gevinst for eleverne?
”Nogle af de elever, der har haft svært ved at lære matematik og dansk, vil forhåbentlig opleve, at fagene giver mening i sammenhæng med praksisrelaterede fag. Hvis en gruppe elever på PGU er dygtige til at sy og fx har et projekt, hvor de skal lave gardiner til en børnehave, skal de opleve, at matematik gør dem i stand til selv at måle stoffet op. Tidligere har læreren taget sig af den slags, men fra i år skal almene fag også udvikle elevens praksisrelaterede faglighed. Omvendt skal elever på AGU opleve, at praksis også finder vej ind i engelsk og matematik.”

Hvad bliver den store udfordring for lærerne?
”På produktionsskolerne har lærerne været dygtige til at samle de skoletrætte elever op, skabe relationer til dem og genfinde deres motivation. Derfor bliver mere fokus på almene fag og en afsluttende prøve nyt for produktionsskolelærerne. Her kan de måske lade sig inspirere af almenlærerne fra fx VUC. Men de nye store skoler betyder, at alle lærere skal være særligt opmærksomme på at opbygge nære relationer til eleverne. Tillid og kendeskab er nemlig afgørende for, at de unge kommer godt igennem og videre fra deres FGU.”

Mit bedste råd til de nye FGU-lærere
Se jeres fag som en del af en større helhed og som et middel, eleven skal bruge for at nå sit mål. Søg viden om jeres kollegers fag og gå nysgerrige ind i samarbejdet med dem."

Fakta om kompetenceudvikling for lærerne på FGU

Alle lærere på de nye FGU-skoler er nyansatte. De fleste kommer fra stillinger på produktionsskoler og VUC og enkelte fra erhvervsskoler. I løbet af det næste år vil alle lærerne gennemgå et kompetenceudviklingsforløb på deres skole, som Ulla Nistrup står for i samarbejde med medarbejdere fra alle landets professionshøjskoler

Fakta om ny FGU (Forberedende grunduddannelse)

Hvem er eleverne: Målgruppen for FGU er unge under 25 år, der har brug for færdigheder, afklaring og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller komme i job. Eleverne starter på FGU efter en målgruppevurdering i den nye kommunale ungeindsats i den kommune, hvor den unge bor.

Hvem er lærerne: Underviserne på de nye FGU-skoler kommer typisk enten fra de tidligere produktionsskoler, fra VUC eller som koordinatorer og undervisere på EGU-forløb.

Hvad er en FGU-institution: FGU erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud for målgruppen. Det drejer sig om produktionsskoletilbud, almen voksenuddannelse (avu), kombineret ungdomsuddannelse (kuu) og erhvervsgrunduddannelsen (egu). Derudover drejer det sig om ordblindeundervisning for voksne (obu) samt forberedende voksenundervisning (fvu), som ligeledes integreres i den nye uddannelse for de unge i målgruppen for FGU.

Hvor udbydes FGU: 27 nyetablerede institutioner udbyder FGU på i alt 88 FGU-skoler fordelt over hele landet. Det betyder, at der i næsten alle kommuner findes en FGU-skole.

Hvad er et FGU-spor: Hver FGU-institution udbyder tre forskellige uddannelsesspor: En almen grunduddannelse (agu), en produktionsgrunduddannelse (pgu og en erhvervsgrunduddannelse (egu). På de to sidstnævnte foregår undervisningen inden for forskellige faglige temaer som fx Kommunikation og medier og Sundhed og ernæring. Udgangspunktet for agu er undervisning i almene fag som dansk og matematik tilrettelagt på en praksisrettet måde. Desuden skal alle elever med den nye FGU bestå en afsluttende prøve.

Relateret indhold

Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte