EVA’s handlingsplan

EVA’s handlingsplan sætter retningen for EVA’s arbejde. Med input fra bl.a. interessenter, repræsentantskab og EVA’s medarbejdere beslutter EVA’s bestyrelse, hvilke temaer, der sættes på handlingsplanen for de kommende år.

I perioden 2022-2024 har vores handleplan fokus på to centrale udfordringer: 1) Alle med gennem uddannelse og 2) Uddannelse til fremtidens samfund. Herudover har EVA et løbende fokus på vores kerneområder.

Programspor 1

Alle med gennem uddannelse

I programsporet Alle med gennem uddannelse sætter vi fokus på den store samfundsmæssige udfordring, der handler om at sikre, at alle børn og unge bliver inkluderet i uddannelsessystemet og at voksne uden uddannelse får adgang til kompetencegivende uddannelse.

Uddannelse er afgørende for at kunne dæmme op for ulige forudsætninger og sikre bedst mulige livsvilkår for alle. Men mange gennemfører ikke en uddannelse, og vi står derfor med et uløst problem, som kræver et særligt fokus – samfundsmæssigt og i dagtilbuds- og uddannelsessystemet. Med afsæt i aktuel viden på området vil EVA bidrage med relevant viden, der understøtter, at alle får mulighed for at tage en uddannelse.

Programspor 2

Uddannelse til fremtidens samfund

I programsporet Uddannelse til fremtidens samfund fokuserer vi på udfordringen med at sikre uddannelse og kompetencer til fremtidens samfund.

Vi belyser temaer som rekruttering og fastholdelse gennem hele uddannelsessystemet; professionsuddannelserne (herunder lærer- og pædagoguddannelserne), erhvervsuddannelserne, den grønne omstillings og digitaliseringens betydning for uddannelsernes indhold og form samt behovet for at voksne motiveres til at deltage voksen- og efteruddannelse. En helt central opgave for det samlede dagtilbuds- og uddannelsessystem er at bidrage til, at flere fra de aktuelle børne- og ungdomsårgange oplever disse uddannelser som relevante. Samtidig skal vi sikre, at uddannelserne med deres kvalitet og fokus ruster deres dimittender til at møde de behov, der er i samfundet.

EVA's kerneområder

EVA’s kerneområder er policy- og praksisrelevante faglige områder, som vi gennem en årrække har opbygget omfattende viden om. EVA formidler løbende eksisterende viden inden for disse områder til den offentlige debat, beslutningstagere og praktikere, ligesom vi igangsætter nye undersøgelser og evalueringer, der hvor vidensbehovet opstår. Det kan fx være vidensbehov afledt af den offentlige debat, politiske forhandlinger eller praksisudfordringer.
EVA’s kerneområder er:

  • Motiverende undervisning og pædagogisk praksis
  • Overgange og sammenhæng i uddannelse og dagtilbud
  • Organisering og ledelse af fagprofessionelle
  • Livslang læring

EVA's aktuelle handleplaner

Her kan du downloade vores aktuelle handlingsplaner