Artikel

5 skridt til mere bevidst arbejde med høje forventninger til alle elever

21-03-2013
Artikel Grundskole

EVA har i undersøgelsen ”Høje forventninger til alle elever” identificeret en række fokuspunkter, man kan styre efter, når man arbejder med forventninger til eleverne. Her er fem af punkterne, så I som lærere eller skoleledere kan gøre det endnu bedre.

1. Tal om, hvad I lægger i begrebet høje forventninger

Høje forventninger er et begreb, der betyder forskellige ting fra person til person.  Det er centralt, at I som lærere og ledelse på jeres skole drøfter, hvilken forståelse I har af begrebet:

 • Hvad betyder det at have høje forventninger til den enkelte elev?
 • Hvad betyder det konkret på jeres skole, når I fx taler om ’at sætte barren højt’, at eleverne skal ’stå på tæer’ eller ’at arbejde ud fra elevens nærmeste udviklingszone’? Er det fx, at eleven øger sin karakter med et trin, eller at eleven mestrer – ikke blot at tilegne sig viden, men også – at videreformidle denne viden til eksempelvis klassekammeraterne?
 • Hvornår er I ambitiøse (nok) på den enkelte elevs vegne?
 • Hvilke dilemmaer eller udfordringer oplever I ved at fastholde høje forventninger til alle elever? Har I fx en tendens til at medtage negative betragtninger, som I har oplevet med tidligere elever, der ligner en nuværende elev?

2. Skab et trygt og ambitiøst læringsfællesskab blandt eleverne

Når det er ’sejt at gøre sit bedste’ og ’cool at være en nørd’, bliver klassens fællesskab til en løftestang for skolens arbejde med at tale om og fastholde høje forventninger til alle elever. Eleverne kan nemlig gennem forventninger til hinanden skabe en fælles motivation og fastholde hinanden i den faglige fordybelse. For eleverne i EVA’s undersøgelse betyder det meget, hvad de andre elever synes – det bliver en motivationsfaktor.

Men det modsatte kan også være tilfældet: en klassekultur, hvor elever nedjusterer deres ambitioner eller forventninger af frygt for kammeraternes negative reaktion, eller hvor elever bliver fastholdt i en rolle, der stopper dem i at udforske deres faglige potentiale.

Så vær opmærksom på at:

 • skabe et læringsmiljø med plads til faglig begejstring og ambitioner
 • kommunikere ligeværd og forskellighed som værdier
 • skabe et læringsmiljø, hvor det er velset at byde ind med ufærdige svar og prøve sig frem, og hvor det er ok at fejle.

En grundlæggende accept af forskellighed kan gøre det lettere for eleverne at forstå og acceptere forskelle i forventningerne til dem. Fx at de arbejder ud fra hver deres faglige mål, og at det resulterer i, at nogen skal aflevere større opgaver end andre.

3. Reflektér løbende over grundlaget for jeres forventninger

Som lærer kan man opleve, at det er svært altid at føre intentionen om at have høje forventninger til alle elever ud i livet. Det er vigtigt at tale om. Som lærer kan man fx opleve at måtte nedjustere forventningerne til en elev i en periode, hvis eleven midlertidigt står i en vanskelig livssituation. Og i andre situationer kan det være dynamikker mellem lærer og elev eller dynamikken i klassen, der gør det vanskeligt at fastholde de høje forventninger.

I den situation må I som lærere sammen overveje:

 • Hvad der ligger bag jeres lave(re) forventninger.
 • Om I kan ændre jeres fokus til et mere konstruktivt blik på eleven.
 • Hold hinanden fast på intentionen om at have høje forventninger til alle elever – også når I oplever det vanskeligt.

4. Inddrag den, der skal lære eller udvikle sig, og tag ansvar for det

Det gælder både for elever og lærere i EVA’s undersøgelse, at når de inddrages i at tænke i næste udviklingsmål, øges arbejdsglæden og motivationen. Det at inddrage sine medarbejdere eller elever i udviklingsprocessen er i sig selv udtryk for en høj forventning. Det støtter op om en ambitiøs kultur med udvikling og læring.

Men det gælder for både ledelse og lærere, at når de har udtrykt forventninger til en person eller en gruppe, følger der et ansvar med for også at understøtte dem i at leve op til forventningerne.

Man skal:

 • være synlig og kommunikere åbent om, at man tror, målet kan nås
 • give konstruktiv kritik og fortælle, hvad der skal ændres
 • løbende give tilbagemelding på, hvordan det går fremad.

5. Hav høje forventninger til hinanden

Læreres høje forventninger til elever hænger tæt sammen med læreres høje forventninger til sig selv og hinanden – og ikke mindst med ledelsens høje forventninger til lærerne. Erfaringerne fra de tre skoler, der har deltaget i EVA’s undersøgelse, peger på, at arbejdet med høje forventninger er andet og mere end individuelle relationer mellem en lærer og nogle elever.

Hvis alle i organisationen har høje forventninger til hinanden, og det bliver afspejlet i leder og læreres måde at forholde sig til deres arbejde på, smitter det også af på undervisningen.

Som lærere kan I:

 • Sætte høje forventninger på dagsordenen – både én til én og i jeres teams
 • Forvente af jer selv og hinanden, at I bidrager der, hvor I er stærkest
 • Udnytte samarbejdets og jeres forskelligheders synergieffekter, fx ved at bruge hinandens kompetencer, så I kan gennemføre forløb eller begivenheder, som I ikke ville kunne alene.

Baggrund

Undersøgelsen bygger på en række interviews med ledelse, lærere og elever fra tre udvalgte skoler, der arbejder bevidst med høje forventninger til alle elever.

I arbejdet med at øge de faglige præstationer generelt og mindske betydningen af negativ social arv i det danske skolesystem er der brug for viden om, hvordan man i den daglige praksis på skolerne arbejder med at have høje forventninger til alle elever – og med at vise eleverne, at man har det.

Rapporten er tænkt som inspiration til skoler i arbejdet med høje forventninger til alle elever.

Relateret indhold

En del af:

Relationsarbejde

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Læs materialet bag artiklen