Artikel

Kort fortalt: Om det gode gruppearbejde

27-10-2020
Artikel Grundskole

At samarbejde er ikke noget, eleverne bare kan. Det er noget, de skal lære. Her har det bl.a. betydning, at du som lærer er tydelig i dine instruktioner og forventninger til eleverne, og at der er en fælles retning for arbejdet med gruppearbejde på skolen.

Arbejdet med at udvikle elevernes evner til at arbejde sammen foregår både i den konkrete lektion, hvor gruppearbejdet finder sted, i løbende samtaler med eleverne og i samarbejdet mellem kollegerne. I denne artikel giver EVA et overblik over, hvordan I kan udvikle elevernes evne til at samarbejde.

Overvej hvornår eleverne skal arbejde i grupper

Det gode gruppearbejde starter med dine didaktiske overvejelser. Indledningsvist er det vigtigt at overveje, hvad formålet er med at lade eleverne arbejde i grupper. Det kan fx være at give eleverne mulighed for mere individuel taletid, at lade dem øve sig i at løse en opgave i fællesskab eller kvalificere hinandens fremlæggelser, inden de præsenteres for klassen. Det er også afgørende, at du overvejer, hvilken rolle gruppearbejdet spiller i forhold til de øvrige aktiviteter i undervisningsforløbet. Skal eleverne klædes fagligt på gennem fælles klasseundervisning inden gruppearbejdet igangsættes, har de brug for individuel forberedelse eller skal gruppearbejdet ruste eleverne til en efterfølgende fælles klassediskussion.

Vær tydelig i instruktion og struktur

Det er vigtigt for eleverne, at de ved, hvad de skal, inden gruppearbejdet starter. Det skaber tryghed og minimerer forvirring, når der er en fælles forståelse af opgaven og rammerne for opgaveløsningen. Du kan skabe tydelighed ved at gøre det klart for eleverne, hvilke forventninger du har til processen og produktet.

Lær eleverne at samarbejde i grupper

Når eleverne skal lære at arbejde sammen, er det vigtigt, at du både taler med eleverne om, hvad velfungerende samarbejde er og giver eleverne erfaringer med velfungerende gruppearbejde. Inden eleverne går i grupper, kan du fx tale med dem om, at det er vigtigt at være god til at lytte, respektere forskellige ideer og lægge en fælles plan for gruppens arbejde. Mens eleverne samarbejder, kan du minde dem om det, de talte om, inden gruppearbejdet blev igangsat. Efter gruppearbejdet, kan du evaluere, hvordan gruppearbejdet gik sammen med eleverne.

Skab deltagelsesmuligheder for alle elever

Eleverne har forskellige forudsætninger for at indgå i gruppearbejde. Men alle elever har behov for at opleve, at de kan bidrage positivt til gruppens arbejde, og at de har en meningsfuld rolle i gruppen. Derfor er det vigtigt, at du som lærer stilladserer gruppearbejdet på måder, så alle elever kan deltage med de forskellige kompetencer, de besidder uanset hvilket fagligt niveau, de befinder sig på.

Overvej lærerrollen, når eleverne arbejder i grupper

Din rolle som lærer skifter ofte karakter, når eleverne arbejder i grupper. Her er du ikke kun formidler af faglig viden, men samtidig vejleder for eleverne, mens de arbejder i grupper. Det er vigtigt, at du finder den rette balance mellem at være tilgængelig og behjælpelig, hvis eleverne går i stå, men uden at forstyrre gruppernes arbejdsflow.

Samarbejd om en fælles retning på skolen

Det er en fordel, hvis hele skolen har en fælles tilgang til gruppearbejdet, fordi det vil skabe kontinuitet i, hvordan eleverne oplever, at lærerne tilrettelægger gruppearbejde på tværs af alle fag. Det er ligeledes en fordel, hvis ledelsen prioriterer og sætter fokus på, at eleverne udvikler deres kompetencer til at samarbejde i løbet af deres skolegang. Det vil styrke det didaktiske arbejde med gruppearbejde som undervisningsform og give lærerne mulighed for at sparre med hinanden og udvikle en ensartet tilgang til gruppearbejde på hele skolen.

Relateret indhold